De Conventie

Gezondheid in het nieuws

‘Er gaat echt heel veel veranderen in de ziekenhuizen, en dat is goed’

Minister Schippers wil de marktwerking in de ziekenhuissector volgende jaar ingrijpend uitbreiden. De Nederlandse Zorgautoriteit werkte de plannen van de minister uit en presenteert vandaag de bevindingen aan alle invloedrijke belangenorganisaties. De zorg is blijven hangen tussen twee systemen, stelt NZa-voorzitter Theo Langejan: in het oude systeem krijgen ziekenhuizen een vast budget. We willen toe naar een stelsel waarbij ziekenhuizen echt hun geld moeten verdienen met hun kerntaak, patiënten helpen. Ziekenhuizen krijgen ook meer vrijheid om met verzekeraars te onderhandelen over de prijs en het aantal behandelingen. Verzekeraars moeten hun rol van zorginkoper beter gaan oppakken. Zij zijn in ons systeem de aanjagers van de competitie. Als verzekeraars zelf hun rol ter discussie stellen, moeten we naar alternatieven zoeken. Dan is de rol van verzekeraars uitgespeeld, aldus Langejan.

25.05.2011 | NRC Handelsblad

Behalve voor pensioen ook gaan sparen voor zorgkosten

Onder andere Werner Brouwer, hoogleraar gezondheidseconomie, pleit in Trouw voor het zogenaamde zorgsparen: mensen bouwen een eigen vermogen op voor hun toekomstige zorgkosten. Dit leidt tot een houdbaarder verdeling van de stijgende lasten in de zorg, de solidariteit tussen generaties komt minder onder druk te staan. Besparingen in de zorg stuiten nu op maatschappelijke en politieke bezwaren, terwijl de kosten blijven stijgen door de vergrijzing. Hoe zorgsparen op een goede manier vormgegeven kan worden, zou hoog op de politieke agenda moeten staan.

24.05.2011 | Trouw

De collectieve zorg is zo niet langer houdbaar

Honorair hoogleraar Flip de Kam luidt in een opiniestuk de noodklok over de collectief gefinancieerde zorguitgaven, die een steeds groter beslag leggen op het nationale inkomen. Het aandeel van de zorg in de totale collectieve uitgaven is sinds 1980 ruimschoots verdubbeld en groeit in deze kabinetsperiode verder tot 21 procent. Er tekent zich voor 2011 al een overschrijding van het uitgavenplafond af van ten minste 2 miljard euro. Het CPB schetste onlangs een mogelijke stijging van de zorguitgaven van 9,8 procent van het nationale inkomen nu tot 18,4 procent in 2040. Drastisch ingrijpen lijkt onvermijdelijk, maar politici kunnen de benodigde daadkracht bezwaarlijk opbrengen, aldus De Kam.

07.05.2011 | NRC Handelsblad

Kwaliteit moet nu openbaar worden

Cathy van Beek, bestuurder van de Nederlandse Zorgautoriteit, betoogt in een opiniestuk dat patiënten alleen echte keuzevrijheid hebben wanneer ze goed geïnformeerd zijn over kwaliteit, prijzen en wachttijden. Bij de keuze van criteria voor betrouwbare informatie moeten de erkende medisch specialistenverenigingen het voortouw nemen, zodat het voor de patiënt overzichtelijk blijft. De bekostiging van deze kwaliteitsregistraties hangt in de eerste plaats af van de ministeriële keuzes bij de samenstelling van het A- en B-segment. De NZa wil nauw samenwerken met de IGZ om ervoor te zorgen dat de volgende stap naar transparantie van informatie wordt gezet, aldus Van Beek.

Lees meer 09.05.2011 | FD

Preventie voorkomt 16.000 doden per jaar

Met preventie is een wereld te winnen. In een interview in Trouw geeft hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg Johan Mackenbach aan dat er jaarlijks 16.000 minder doden vallen door preventie. Men moet hierbij denken aan vaccinaties tegen kinderziektes en bevolkingsonderzoek. Ondanks de aantoonbare successen loopt het kabinet niet echt warm voor investering in de preventieve zorg. Zij ziet weinig in maatregelen die de leefstijl van burgers treffen. Daarnaast spelen volgens Mackenbach ook economische belangen mee (denk aan de alcohol- en tabaksindustrie). ‘Zonde’ vindt Mackenbach, juist de overheid kan zo’n belangrijke rol spelen bij het bedenken van maatregelen voor de burger die het makkelijker maken om gezond te leven.

29.04.2011 | Trouw

Registratie verbetert kwaliteit zorg

Frank de Grave, algemeen voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten, vraagt in het FD verzekeraars bij te dragen dragen aan registratiesystemen in de specialistische zorg. Sinds 2008 is 0,50 euro van het uurtarief van medisch specialisten bestemd voor het geïntegreerd kwaliteitsbeleid. Tussen 2008 en 2010 zijn hiermee 150 richtlijnprojecten en 150 andere kwaliteitsprojecten gestart. Structurele financiering van kwaliteitsregistraties ontbreekt echter. En dat terwijl deze systemen de kwaliteit van de zorg verbeteren en - uiteindelijk - kosten besparen. Door het besluit tot invoering van prestatiebekostiging en uitbreiding van het B-segment zullen ziekenhuizen en verzekeraars nu gezamenlijk een oplossing moeten vinden om de registratiesystemen te financieren.

Lees meer 26.04.2011 | FD

Haags zorgoverleg koerst op half akkoord. Harde afspraken over beperking ziekenhuiskosten blijken moeilijk te maken.

Het langlopende overleg tussen het minisiterie van Volksgezondheid, ziekenhuizen en zorgverzekeraars gaat zeker nog tot mei duren. De minister gaat de financiering van de ziekenhuissector veranderen. Declaraties komen in de plaats van vaste budgetten, met een kostenplafond. Volumegroei moet beperkt worden tot 2,5% per jaar. Verzekeraars hebben daar moeite mee en pleiten voor herinrichting van het zorgstelsel. Met de ziekenhuizen bepleiten zij daarnaast verkleining van het verzekerde pakket en verhoging van eigen bijdragen.

Lees meer 20.04.2011 | FD

Zorgsector laat crisisdip in investeringen weer achter zich

Het Waarborgfonds voor de Zorgsector verstrekte in 2010 meer garanties voor bankleningen aan zorginstellingen. Sinds 2008 verliep de financiering daarvan moeizamer dan voorheen. Deze groei wordt ook in de bancaire sector waargenomen. De directeur van het Waarborgfonds ziet er vooral een inhaaleffect in, maar durft niet te voorspellen of de trend doorzet. Er zijn nog veel onzekere factoren in het spel.

Lees meer 19.04.2011 | FD

Specialisatie is nog geen kartel

Zorgaanbieders mogen specialisatie niet onderling regelen van de NMa. Het zou de keuze van de patiënt beperken en daarom onder het kartelverbod vallen. Advocaten Berend Reuder en Weijer Verloren van Themaat schrijven in een opiniestuk dat er ten minste drie mogelijkheden zijn om specialisatie te stimuleren, zonder kartelvorming. Ziekenhuizen die werken met vrijgevestigde specialisten kunnen verder specialisatie afdwingen door gezamenlijke inkoop. Daarnaast kunnen kunnen ziekenhuizen met specialisten in loondienst deze detacheren voor specifieke behandelingen. Ten slotte kunnen specialistenmaatschappen van verschillende ziekenhuizen onderling fuseren om verdergaande specialisatie mogelijk te maken. Hoewel de toelaatbaarheid afhangt van de precieze feiten en omstandigheden, is het volgens de auteurs niet op zijn plaats om specialisatie die niet is afgedwongen door verzekeraar of overheid categorisch uit te sluiten.

Lees meer 18.04.2011 | FD

Wij kunnen veel leren van het buitenland

KNO-arts Pim Verduijn schrijft dat onze gezondheidszorg verstard is en duur. Alles blijft erin, ook al is het niet meer nodig. Hij pleit voor drastische beperking en invoering van eigen bijdragen. Elke discipline bepaalt voor zich wat noodzakelijke zorg is, de overheid beslist. Voor het deel dat buiten het pakket valt zal een aparte markt ontstaan. Er zullen minder ingrepen gedaan worden en de prijs ervan zal dalen. De consument zal kritisch kijken naar noodzaak en prijs, aldus Verduijn.

Lees meer 18.04.2011 | FD

Contact

Hebt u vragen over de Conventie van Achlum?
Mail uw vraag naar Achmea200jaar@achmea.nl

U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?