De Conventie

Pensioen in het nieuws

Pensioen kan ook heel anders

De oudedagsvoorziening is nu nog een massagoed, meer maatwerk echter zou wel eens eerlijker kunnen zijn. In plaats van pensioenfondsen moeten er pensioenverzekeraars zonder winstoogmerk komen die beleggen in subfondsen per leeftijdsgroep.

Lees meer 18.05.2011 | FD

Raad van State zeer kritisch over voorstel hogere AOW-leeftijd

De Raad van State stelt dat Minister Kamp van Social Zaken de verwachte problemen door de dalende beroepsbevolking en stijgende levensverwachting niet voldoende oplost met het wetsvoorstel de AOW-leeftijd met een jaar te verhogen. De minster diende het voorstel toch in, maar hoopt een verdere verhoging via het pensioenakkoord met de sociale partners te bereiken. Als daarin de pensioenleeftijd wordt gekoppeld aan de levensverwachting, zou ook de AOW-leeftijd omhoog kunnen.

11.05.2011 | NRC Handelsblad

Transparantie in opgebouwde pensioenrechten

Pieter Omtzigt (CDA), Jesse Klaver (GroenLinks), Paul Schenderling (CDJA) en Jaco van der Veen (Dwars) pleiten in NRC Next voor een 'kassabon van je pensioenrecht'. Volgens hen moet op het jaarlijkse pensioenoverzicht vermeld worden hoeveel premie betaald is voor een werknemer en wat er in het pensioenfonds gereserveerd is voor die rechten. Zo wordt het systeem transparanter en inzichtelijker welke gevolgen hervormingen van het pensioenstelsel hebben.

Lees meer 06.05.2011 | NRC Next

Meer te kiezen bij pensioen

Hoogleraren Lans Bovenberg en Theo Nijman schrijven in een opiniestuk dat sociale partners goede redenen hebben om de spelregels van het pensioenspel met terugwerkende kracht te veranderen.Maar het individuele eigendomsrecht lijkt zich te verzetten tegen gedwongen herstructurering van de verplichtingen van pensioenfondsen. De auteurs bepleiten gestuurde individuele keuze: als individuele deelnemers een keus krijgen, wordt het draagvlak voor de hervorming versterkt. Het stimuleert de pensioenwereld bovendien de voordelen van de overstap van nominale garanties naar een reëel pensioen goed uit te leggen en heeft een belangrijke educatieve functie: mensen worden zelf geconfronteerd met de kosten van meer zekerheid. Keuzemogelijkheden stimuleren de pensioensector verder om van tevoren helderheid te bieden hoe risico's worden verdeeld, een belangrijke doelstelling van het pensioenakkoord.

Lees meer 04.05.2011 | FD

Stap te ver

Advocaten Roderick Buijs en Manon Hosemann reageren op de groep Kamerleden die volledige transparantie van pensioenfondsen over alle beleggingskosten eist (NRC 15.04.2011). Wat de auteurs betreft gaat Den Haag daarmee een stap te ver. Ze vrezen dat het opnemen van ingewikkelde cijfers in het uniform pensioenoverzicht ten koste zal gaan van de begrijpelijkheid ervan. Daarnaast leidt het bieden van meer transparantie niet tot de mogelijkheid om eigen keuzes te maken, aldus de auteurs.

Lees meer 20.04.2011 | FD

'Gepensioneerden willen serieus worden genomen'

Advocaat Jurjen Lemstra vertegenwoordigt de Stichting Pensioenfatsoen, die zich namens ongeveer twee miljoen gepensioneerden voorbereidt op een langdurig gevecht tegen de pensioenplannen. Hun oudedagsvoorziening dreigt afhankelijk te worden van ontwikkelingen op de beurs. Volgens Lemstra staat dat op gespannen voet met het Verdrag van de Rechten van de Mens, omdat het om eigendomsrechten gaat. Een rechtsgang kan jaren duren. Niet dat gepensioneerden de zaak zo lang willen laten voortmodderen, maar ze willen wel serieus worden genomen, aldus Lemstra.

18.04.2011 | Het Parool

Generatieconflict - Vastgeroest denken belemmert noodzakelijke vernieuwing van oude dag

Annemieke Roobeek schrijft in een opiniestuk dat oude wetmatigheden overboord moeten om ruimte te maken voor duurzame pensioenvoorzieningen. Nu de omvangrijke generatie babyboomers uitstroomt met veel aanspraken op de kassen van de pensioenfondsen, is de kans groot dat de jongere generaties er zich van afkeren. Vitale groepen als jongeren, vrouwen, allochtonen en ondernemers denken er anders over en hebben andere behoeften. Volgens Roobeek ligt het antwoord voor de pensioenfondsen in duurzaamheid, innovatie en mondiale gerechtigheid, om beter aan te sluiten bij de drijfveren van generaties X en Y.

Lees meer 18.04.2011 | FD

Zzp'er wacht karig pensioen

80% van de zzp'ers bouwt weinig of geen aanvullend pensioen op, terwijl driekwart dat wel zou willen. Voor hun oudedagsvoorziening kunnen zij zich niet aansluiten bij een pensioenfonds, dus zijn zij aangewezen op de 'derde pijler, een lijfrenteverzekering en/of bancaire lijfrente. Deze zijn echter vaak risicovoller, duurder, minder transparant en fiscaal minder aantrekkelijk. Organisaties in de sector zouden graag zien dat er een eigen pensioenfonds komt en pleiten voor verbeteringen in de derde pijler.

Lees meer 18.04.2011 | FD

Overheid moet pensioen regelen

Hoogleraar openbare financiën Harrie Verbon schrijft in de Volkskrant dat de overheid moet ingrijpen in de pensioenen nu de nood aan de man is en de sociale partners er niet uitkomen. Verbon bepleit een nationaal stelsel, waar overheid de structuur van bepaalt, zoals bij de zorgverzekering. Zonodig voorziet de overheid het stelsel daarbij van een tijdelijke kapitaalinjectie, immers waarom wel Griekenland te hulp schieten en niet onze eigen pensioenfondsen. Gezien de verhoudingen in het parlement moet er een meerderheid te vinden zijn voor een nationaal pensioenstelsel dat zowel sociaal als houdbaar is, aldus Verbon.

Lees meer 15.04.2011 | Volkskrant

Pensioenfonds moet open zijn over de kosten

Een groep Kamerleden van diverse fracties bepleit in NRC meer transparantie bij de pensioenfondsen. Uit AFM-onderzoek blijkt dat de pensioenfondsen jaarlijks tot 3 miljard meer kosten maken dan zij verantwoorden. Dat is meer dan de misgelopen indexering en pensioenkortingen van gepensioneerden bij elkaar. Door totale transparantie te geven over alle kosten die zij maken, kan er beter op worden gelet. De Kamerleden hopen dat er binnen een paar weken een goed voorstel van de sector ligt. Zoniet dan zullen zij aansturen op wetgeving.

Lees meer 15.04.2011 | NRC Handelsblad)

Opinie CNV: 'bestaand pensioenstelsel is ook niet waterdicht'

CNV-voorzitter Jaap Smit schrijft in Trouw dat stuklopen van het pensioenakkoord grote schade zal veroorzaken aan de manier waarop de sociale partners samenwerken. Het CNV staat nog steeds achter de uitgangspunten van het voorliggende akkoord. Daarbij benadrukt Smit dat het niet de de werknemer is die alle risico's voor zijn rekening neemt, maar ook dat het zou helpen als de werkgevers medeverantwoordelijkheid tonen. Het CNV pleit voor snelle overeenstemming en stelt dat de sociale partners zich een mislukking niet kunnen permitteren.

Lees meer 14.04.2011 | Trouw

Minister Kamp komt met wetsvoorstel pensioenen

Minister Kamp (Sociale Zaken) brengt deze maand zijn wetsvoorstel pensioenen in procedure, of er een akkoord is tussen werkgevers en werknemers, of niet. Dit zegt Kamp in Nieuwsuur. Kamp heeft er vertrouwen in dat een akkoord alsnog bereikt wordt en is ook bereid zijn wetsvoorstel hierop aan te passen.

Lees meer 14.04.2011 | Nieuwsuur

Pensioenfondsen kampen met verborgen kosten

Uit onderzoek van de AFM blijkt dat deelnemers en bestuurders van kleine en middelgrote pensioenfondsen onvoldoende inzicht hebben in de kosten. Veel fondsen rapporteren stelselmatig te lage beleggingskosten, in werkelijkheid zijn ze twee tot drie keer zo hoog. Dat scheelt jaarlijks 1,5 tot 3 miljard euro. De Pensioenfederatie, waarbij vrijwel alle pensioenfondsen zijn aangesloten, zegt dat kostenverschillen goed te verklaren zijn. Als oplossing bepleit De AFM schaalvergroting, bijvoorbeeld door fusies. De Pensioenfederatie vindt kosten geen reden voor fusies.

Lees meer 13.04.2011 | Volkskrant en vkbanen.nl

Jongeren worden dupe van nieuwe pensioenregeling

Volgens actuariskantoor Ortec gaan jongeren er relatief op achteruit in de conceptpensioenregeling van de sociale partners. Dat terwijl volgens deskundigen de huidige tekorten deels zijn ontstaan doordat de huidige ouderen en gepensioneerden in de fondsen te weinig premie hebben betaald. In het akkoord wordt echter gesteld dat de regeling gemiddeld voor iedereen beter uitpakt. Cijfers over de omvang en de 'omslagleeftijd' geeft Ortec niet.

Lees meer 13.04.2011 | FD

Contact

Hebt u vragen over de Conventie van Achlum?
Mail uw vraag naar Achmea200jaar@achmea.nl

U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?